Montesori attīstošā pedagoģija

Attīstošās pedagoģijas kabinetā piedāvājam
 • individuālās nodarbības, izmantojot Montesori  pedagoģijas metodi bērnu prasmju un iemaņu pilnveidošanai,
 • nodarbības nelielās grupās ( 2-3 bērni),
 • nodarbības bērniem, kuriem ir mācību traucējumi, kas novēroti ilgākā laika posmā,
 • nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām.
Kas ir Montesori metode? 
Montesori metode ir viens no ceļiem, kā veiksmīgi attīstīt Bērna emocionālās, intelektuālos un fiziskos dotumus. Metodes izstrādātāja ir ievērojama itāļu ārste un pedagoģe, kā psiholoģe un filozofe- reformpedagoģijas pārstāve - Marija Montesori. Viņa uzskatīja, ka humāna pedagoģija ir iespējama tikai tad, ja bērnam tiek dota darbības brīvība, kas balstīta uz pašdisciplīnu. Akcents tiek likts uz darbošanos, kas bērnam aptvert gan lietu kārtību, gan to, ka mācīšanās vajadzīga viņam pašam nevis pieaugušajiem. Darbības pamatprincips „Palīdzi man izdarīt to pašam", lai caur darbošanos nonāktu Pie izpratnes.
Vecuma grupas
 3-6 gadi
 • delnas sīkās motorikas attīstība, kustību koordinācija,
 • rokas sagatavošana rakstīšanai,
 • krāsu vizuālā atšķirība, klasifikācija,
 • telpiskā domāšana,
 • loģiskā domāšana, novērošanas spējas,
 • matemātisko iemaņu attīstība,
 • vārdu krājuma paplašināšana.
 7-9 gadi
 • uztveres, koncentrēšanās un runas attīstība,
 • vārdu krājuma paplašināšana,
 • loģiskās domāšanas veicināšana,
 • vispārējo kustību un smalkās motorikas vingrināšana,
 • kreativitātes attīstība,
 • sociālās attīstības veicināšana,
 • personīgās aktivitātes, iniciatīvas, patstāvības un pašapziņas attīstība un stabilizēšana.
Paredzamais rezultāts 
 • bērni kļūst iekšēji sakārtoti,
 • iemācās veikt  darbības loģiskā secībā,
 • iemācās izvirzīt mērķi un to īstenot,
 • attīsta sevī nepieciešamību uzturēties un darboties sakārtotā vidē.
 
Nodarbības vada Montesori pedagoģe Sandra Bērziņa
Pieteikšanās pa tālr.: 28708607